Privacybeleid

Privéleven

Flen Health erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische en Europese wetgeving, waaronder vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming  2016/679 dd. 26 april 2016 (GDPR). Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Hieronder ondervindt u hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Gemeenschappelijke gegevens – Cookies

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken wij “cookies”.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruiken van onze website. Wij gebruiken functionele cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een betere navigatie mogelijk te maken. Cookies helpen ons om vast te stellen, bijvoorbeeld, of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website reeds eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent.

Daarnaast maken we gebruik van cookies voor advertentie en remarketing doeleinden. Hiervoor maken we gebruik van cookies die geplaatst worden door derde partijen, zoals bv. Google Analytics, Facebook, Instagram en LinkedIn. Wij gebruiken deze cookies ook om de bezoeken op onze website te analyseren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de privacy verklaringen van deze derde partijen:

De door ons gebruikte cookies leggen geen persoonsgegevens vast en verzamelen ook geen naar personen herleidbare gegevens. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt uw toestemming gevraagd tot het gebruik van cookies. U kan dit weigeren of als u geen cookies (meer) wilt ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om alle cookies te wissen van de harde schijf van uw computer, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Indien u dit wenst kan u zich ook afmelden:

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig meedeelt (bijvoorbeeld via het contact formulier). De persoonsgegevens zoals namen, e-mail adressen, en andere gegevens worden uitsluitend verzameld indien u ze ons vrijwillig meedeelt.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is NV Flen health Pharma  met maatschappelijke zetel te Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 0473.295.959.

Wij verzamelen via het contactformulier uw persoonlijke identificatiegegevens evenals de door u genoteerde vraag, opmerking of verzoek tot deelname aan een bepaalde marketing actie. Wij verwerken uw gegevens op basis van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming hiertoe, evenals ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen, dan wel voor uw deelname aan een bepaalde marketing actie. Wij wijzen u erop dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij zullen uw gegevens niet langer dan 1 jaar bijhouden na het afsluiten van de behandeling van uw vraag of opmerking.

Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de GDPR delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven.
  • Recht van intrekking van de toestemming: U beschikt over het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken.
  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van uw persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@flenhealth.com.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, fax. 02 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be. U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Doorgifte

Uw persoonsgegevens worden enkel door NV Flen Health verwerkt en niet doorgegeven aan enige derde ontvangers, behoudens desgevallend intern aan een verbonden vennootschap. Er is evenmin enige doorgifte naar derde landen, buiten de Europese Economische Ruimte.

Onze medewerkers dienen steeds de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze alleen te verwerken in het kader van de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij zullen de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om het systeem en uw gegevens te allen tijde te beveiligen. Flen health verbindt er zich toe om uw gegevens in alle vertrouwelijkheid te behandelen, in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België en Europa. Uw persoonsgegevens zullen altijd met een maximale veiligheid verwerkt worden.

Kinderen

We verzamelen geen specifieke gegevens over kinderen.

Bijwerking

Indien ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bepaalde wijzigingen ondergaat, zult u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden tijdens uw bezoek aan deze pagina.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit Privacybeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met privacy@flenhealth.com.