Wedstrijdreglement Flamigel® fotowedstrijd

  1. INLEIDING 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de bijzondere regels betreffende de wedstrijd “Flamigel® fotowedstrijd”, die wordt georganiseerd door NV Flen Health Pharma (hierna “Flen Health”), met maatschappelijke te 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 87, en met ondernemingsnummer 0473.295.959. 

  1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

2.1 Iedere natuurlijke persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, en zijn/haar woonplaats heeft in België of het Groothertogdom Luxemburg, kan aan de wedstrijd deelnemen. Binnen eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres, kan slechts één persoon de prijs winnen. 

2.2 In het kader van de deelname aan de wedstrijd, is de deelnemer geen enkele vergoeding verschuldigd aan Flen Health. 

2.3 Indien een deelnemer wordt uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd, zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

  1. WEDSTRIJDVERLOOP 

3.1 Deze wedstrijd loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. 

3.2 Aan de deelnemer wordt gevraagd vooreerst het inschrijvingsformulier in te vullen, en om vervolgens een gekke of creatieve foto met een tube Flamigel® op Instagram te delen, met het gebruik van de hashtag #WINMETFLAMIGEL. 

In het inschrijvingsformulier wordt aan de deelnemer bovendien een kennisvraag gesteld. De deelnemer met het juiste antwoord op de kennisvraag wint de prijs. Indien per week meer dan 10 deelnemers een juiste antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting bepaald. 

3.3 Doordat de deelnemer deelneemt aan deze wedstrijd, verleent de deelnemer aan Flen Health de kosteloze toestemming om de door hem/haar gedeelde foto(s) zonder enige beperking in tijd of ruimte te publiceren op de website(s) van Flen Health en andere online kanalen en onder de redactionele verantwoordelijkheid van Flen Health te verwerken in audiovisuele en beeldende producties en deze producties op om het eender welke technische wijze, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van de door hem/haar gedeelde foto toe te laten en vrijwaart Flen Health tegen alle mogelijke aanspraken in verband met deze foto. 

3.4 Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten. 

  1. PRIJS 

De winnaars ontvangen een Flamigel® rugzakje gevuld met EHBO-materiaal en een tube Flamigel® en spray Flamirins®. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden, en mag via geen enkel kanaal worden geruild of in geld worden omgezet. Flen Health kan op elk ogenblik de prijs wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen. 

  1. AANSPRAKELIJKHEID EN TOEZICHT 

5.1 Flen Health is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden voordoen als gevolg van de deelname en/of het winnen van de prijs. 

5.2 Flen Health is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer een deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn/haar deelname, noch voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs. 

5.3 Bij onbereikbaarheid van de deelnemer, kan Flen Health de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer de deelnemer zijn/haar prijs niet heeft geclaimd binnen de vooropgestelde termijn, en volgens de vooropgestelde wijze. 

5.4 Flen Health houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien een deelnemer niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt Flen Health zich het recht voor om de deelnemer uit de sluiten. Daarnaast behoudt Flen Health zich eveneens het recht voor om desgevallend een schadevergoeding te eisen voor de door Flen Health geleden schade. 

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

6.1 De persoonsgegevens die Flen Health verzamelt in het kader van deze wedstrijd, worden door Flen Health verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens valt onder de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en het toekennen van de prijzen, en worden verwijderd na afloop van de wedstrijd. Het gegevensbeschermingsbeleid van Flen Health kan worden geraadpleegd via haar website

6.2 De deelnemer gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij de wedstrijd wint, de door hem/haar gedeelde foto met naam kan verschijnen op de website en/of andere online kanalen van Flen Health. 

  1. REGLEMENT 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onderhavig wedstrijdreglement, en alle beslissingen van Flen Health in verband met deze wedstrijd. Indien vereist, kan Flen Health dit wedstrijdreglement aanpassen. Het aangepast wedstrijdreglement zal desgevallend worden bekendgemaakt op de website van Flen Health.